Uniwersytet Wrocławski

Katedra Logiki i Metodologii Nauk

Znajdujesz się w: Strona główna > Aktualności > Zajęcia dydaktyczne prowadzone zdalnie przez pracowników Katedry Logiki i Metodologii Nauk

Dr Marcin Drofiszyn

(1) Analiza danych wtórnych - studentom przesyłane będą prezentacje z kolejnymi partami materiału. Weryfikacja wiedzy - studenci przygotowują pracę końcową.

(2) Logika z elementami retoryki - studentom przesyłane będą prezentacje odpowiadające kolejnym partiom materiału wraz z ćwiczeniami. Studenci odsyłają rozwiązane ćwiczenia.

Konsultacji udzielane w sposób ciągły poprzez pocztę email.

 

Dr Roman Tuziak

(1) Podstawy statystyki (SM)
Forma zajęć: studenci otrzymują materiały i zagadnienia do studiowania. Będą też otrzymywać zadania do rozwiązywania. Weryfikacja efektów uczenia się odbędzie się za pomocą kolokwium zaliczeniowgo (jeśli będzie możliwe) lub w inny sposób (do ustalenia).
Konsultacje drogą mailową.

(2) Logika (Fil. Polska stacjonarna i zaoczna)
Forma zajęć: Studenci otrzymali materiał z wykładu w formie opracowanego przeze mnie skryptu.
Weryfikacja efektów uczenia się odbędzie się za pomocą egzaminu.
Konsultacje drogą mailową.

 

 Dr Hab. Marcin Łazarz

(1) Podstawy prognozowania i teorii gier - dla studentów SM dziennych i zaocznych.  Studentom przesyłane będą prezentacje odpowiadające kolejnym partiom materiału wraz z ćwiczeniami.

 

 Dr Hab. Marcin Selinger

(1) Teoria argumentacji na studiach dziennych (czwartki, 9:45-13:05, wykład i ćwiczenia) i na zaocznych (niedziele zjazdóowe, zgodnie z planem, 8:30-11:45) na platformie Teams. Ponadto, informacje i materiały dydaktyczne będą udostępniane studentom na platformie oraz przesyłane pocztą elektroniczną. 

Konsultacje za pomocą poczty elektronicznej i na platformie Teams w godzinach podanych na stronie Katedry: https://www.klmn.uni.wroc.pl/Pracownicy/dr-hab-Marcin-Selinger 

 

 Dr Hab. Krzysztof Szlachcic, prof. U. Wr.

(1) Filozofia (wykład) Wydział Nauk o Ziemi. Weryfikacja efektów uczenia się na podstawie  pisemnej przegotowanej w oparciu o materiały dostarczone przez wykładowcę. Rozmiar pracy: między 6000 a 10000 znaków. Ocena pracy przesłanej elektronicznie. Stała dostępność wykładowcy przez pocztę elektroniczną (-odpowiedzi na listy bez zwłoki).

(2) Przygotowanie projektu badawczegoKolegium Doktorskie (WNS) Praca własna na podstawie zadań przekazanych przez wykładowcę. Weryfikacja efektów uczenia się na podstawie oceny wyników przesłanych elektronicznie. Stała dostępność wykładowcy przez pocztę elektroniczną (-odpowiedzi bez zwłoki).

(3) Logika z metodologią (wykład) Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych (Psychologia) Praca własna na podstawie zadań przekazanych przez wykładowcę. Weryfikacja efektów uczenia się na podstawie sprawdzianu końcowego po wznowieniu zajęć dydaktycznych. Stała dostępność wykładowcy przez pocztę elektroniczną (-odpowiedzi bez zwłoki).

 

 Dr Hab. Marek Magdziak, prof. U. Wr.

(1) Wybrane zagadnienia z logiki filozoficznej (wykład). Studia Doktoranckie Filozofii i Socjologii. Wykład obejmuje 15 godzin (4 godziny zostały już zrealizowane przed decyzją o zawieszeniu zajęć). Kolejne wykłady zostaną przekazane w formie pisemnej. Weryfikacja efektów uczenia się na podstawie egzaminu lub przedłożonej pracy pisemnej.

(2) Metody badawcze w naukach humanistycznych (warsztat). Szkoła Doktorska U. Wr. Kolegium Filozofii. Praca własna na podstawie zadań przekazanych przez wykładowcę. Weryfikacja efektów uczenia się na podstawie oceny wyników przesłanych elektronicznie.

(3) Wybrane zagadnienia z semiotyki. Niestacjonarne studia filozoficzne I stopnia. Studenci otrzymają materiały i zagadnienia do samodzielnego studiowania, w tym teksty wykładów oraz wybraną literaturę.  Będą też otrzymywać zadania do samodzielnego rozwiązywania. Weryfikacja efektów uczenia się odbędzie się za pomocą kolokwium zaliczeniowgo (jeśli będzie możliwe) lub na podstawie pracy pisemnej.