Uniwersytet Wrocławski

Katedra Logiki i Metodologii Nauk

Znajdujesz się w: Strona główna > Aktualności > Konkurs na stanowisko adiunkta

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Logiki i Metodologii Nauk. Termin zgłoszeń upływa 15 września 2017 r. 

Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 roku „Prawo o szkolnictwie wyższym” i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wymogi konkursu:

• posiadanie stopnia doktora nauk humanistycznych / społecznych w zakresie filozofii lub nauk matematycznych – specjalność logika, metodologia nauk;

• posiadanie znacznego dorobku naukowego z zakresu logiki i metodologii nauk;

• doświadczenie dydaktyczne na poziomie szkolnictwa wyższego z zakresu logiki i metodologii nauk,

• przygotowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu metodologii nauk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem podstaw statystyki i technik analizy danych;

• sprecyzowane plany rozwoju naukowego.

Osoby przystępujące do konkursu winny złożyć następujące dokumenty:

• podanie

• wykaz publikacji

• autoreferat prezentujący osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, organizacyjne, popularyzacji nauki oraz plany rozwoju naukowego

• życiorys

• kwestionariusz osobowy

• opinia samodzielnego pracownika naukowego

• odpis dyplomu doktora

Dokumenty należy składać w sekretariacie Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław, pokój 124. Termin złożenia dokumentów upływa z dniem 15 września 2017 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca października 2017 r.

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami)”.

*Ogłaszający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmów z wybranymi kandydatami

*Ogłaszający zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn